After many years providing specialised linguist services for the Australian Government, I am now very pleased to offer you my services as a NAATI (National Authority for Accreditation of Translators & Interpreters) translator working in the language pair of Thai into English.

My experience in delivering Thai language solutions includes:

  • Bachelor of Arts (Asian Studies) – Murdoch University, and
  • Graduate of the Australian Defence Force’s School of Languages year long intensive Thai language course (1998);
  • NAATI: Professional Translator (Thai to English) – NAATI No. 18561
  • Provision of interpreter and translator services in a range of bilateral government activities between Australia and Thailand;
  • Provision of cultural briefs to Australian participants in a range of bilateral government activities in Thailand;
  • Extensive government work experience in Thailand;
  • Various Thai language course undertaken in Thailand;
In addition to translating documents from Thai into English, I offer you competitive fees, efficient turnaround times, flexibility and trust - integrity is of the highest importance to me. I carry out all translations personally.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bilateral Thais ผู้ให้บริการแปลเอกสารต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยราคายุติธรรม Bilateral Thais เอาใจใส่แปลงานทุกชิ้น เพื่องานแปลที่มีความหมาย ถูกต้องใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับ

Bilateral Thais เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว และเจ้าของเป็นผู้แปลที่มีคุณสมบัติผ่านการทดสอบ ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก “นาติ” NAATI (National Accreditation Authority for Translators & Interpreters) ประกอบกับประสบการณ์ ที่ได้ทำงานกับองค์กรของรัฐบาลออสเตรเลียในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี และจากการศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสบการณ์จากงานให้คำแนะนำต่างๆ ทางด้านภาษาแก่องค์กรของรัฐบาลออสเตรเลียและองค์กรของรัฐบาลไทย ในกิจกรรมร่วมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับทั้งสองฝ่าย ทำให้ผู้แปลเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทย และหลักไวยากรณ์ไทย ซึ่งผู้แปลได้นำมาใช้ในการทำงานแปล ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพงานแปลของ Bilateral Thais เพราะผู้แปลทำงานทุกชิ้นด้วยตนเอง ไม่ใช้โปรแกรมแปลภาษาสำเร็จรูปใดๆในการทำงาน และไม่ได้ใช้ผู้รับช่วงงานแปล(subcontractor) Bilateral Thais ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาข้อมูลเอกสารต่างๆ ของลูกค้า เสมือนหนึ่งเอกสารสำคัญของตนเอง โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลอื่นหรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของลูกค้า และนั่นคือมาตรฐานความเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของ Bilateral Thais เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการเอาใจใส่ผลิตงานคุณภาพในราคายุติธรรม และลูกค้าไม่ต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้า

Bilateral Thais ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในงานแปล ให้แก่ Bilateral Thais และรวมทั้งท่านที่สนใจและอ่านเว็บไซด์นี้ ขอความสุข ความเจริญ จงบังเกิดแด่ทุกท่าน

ด้วยความปรารถนาดี
Bilateral Thais

To request a quote or make an inquiry, please click on the Contact button
หากท่านที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยอื่นใด กรุณา กด “Contact” (ติดต่อ)
ทาง Bilateral Thais ยินดีตอบคำถามของท่าน