Can I send my documents to you by email?

Documents for translation may be scanned and sent as a ‘pdf’ or ‘jpg’ file format. Draft translations will be returned by email The completed translation will be stamped with the NAATI stamp, signed by me and sent by express post to your preferred postal address. Please remember to check the back of important documents which may include additional information.

^ Back to Top

Do I need to provide any other information?

1. Your preferred postal address. 2. Recognised English spelling of your name (if possible). 3. Any other points you wish to raise

^ Back to Top

How do I pay for the translation?

Once agreeing to proceed with your translation request, I will advise you of bank account details – electronic transfer of funds to my Australian (NAB) bank account is preferred method of payment. Payment to the same account can also be made by direct deposit – over the counter - at any NAB branch. I request that you make payment when I email you the draft version.

^ Back to Top

Why should I use a N.A.A.T.I. accredited translator?

Australian official agencies may not accept documents translated from other languages into English if the translator is not accredited with Australia’s National Accreditation Authority for Translators & Interpreters. This can lead to obvious delays in issues such as visa applications where translations may need to be redone by a NAATI accredited translator.

^ Back to Top

จะส่งเอกสารที่ต้องการแปล ทางอีเมลได้ไหม?

ได้ ต้องจัดทำเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ พีดีเอฟ หรือ เจพีจี (pdf or jpg) แล้วจึงส่งทางอีเมล เมื่อทางผู้แปลทำการแปลแล้วเสร็จ จะส่งร่างเอกสารฉบับแปลกไปยังท่านทางอีเมล เพื่อตรวจทานความเรียบร้อย และเมื่อตกลง ทาง Bilateral Thais จะส่งเอกสารแปลฉบับจริงที่มีตราประทับของนาติและลายเซ็นต์ของผู้แปล ไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ โดยทางไปรษณีย์แบบด่วนลงทะเบียน (กรุณาเช็คด้านหลังของเอกสารที่ต้องการแปล เพราะเอกสารไทย อาจมีข้อความสาระสำคัญอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสาร ซึ่งต้องแปลทั้งสองด้าน หากไม่มีการระบุจากลูกค้าว่าให้ทำการแปลด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น)

^ Back to Top

ทำไมจึงควรใช้ผู้แปลที่รับรองโดยนาติ?

สาเหตุที่ควรใช้ผู้แปลที่ได้รับใบอนุญาตจากนาติ (ชื่อย่อ นาติ คือ องค์กรแห่งชาติที่มีอำนาจในการทดสอบนักแปลและ ล่ามภาษา อีกทั้งจัดระดับและให้การรับรองนักแปลและล่ามที่สอบผ่าน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศออสเตรเลีย) เพราะองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่ของรัฐบาลออสเตรเลียอาจจะไม่ยอมรับเอกสารงานแปลที่แปลจากภาษาอื่นเป็ภาษาอังกฤษ โดยนักแปลที่ไม่ได้รับการรับรองจากนาติ เพราะนักแปลที่ได้รับใบอนุญาตจากนาติเป็นนักแปลที่ต้องสอบผ่านการทดสอบคุณวุฒิและวัดระดับการแปลของรัฐบาลออสเตรเลีย ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้เกิดการล่าช้าต่อผู้ที่ต้องติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐฯ ยกตัวอย่างเช่น การขอวีซ่า เป็นต้น หากเอกสารได้รับการแปลกับผู้ที่มีใบอนุญาตนาติ ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนและเสียเวลาในการทำธุรกรรมนั้นๆ

^ Back to Top

ลูกค้าจะต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง?

หลังจากที่ท่านได้รับการประเมินราคาค่าแปลเอกสารนั้นๆ และท่านตกลงที่จะให้ทาง Bilateral Thais ดำเนินการแปล กรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ -ที่อยู่ที่ท่านต้องการให้ส่งเอกสารฉบับแปลไปให้ (ที่อยู่สำหรับจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์) -ตัวสะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเดินทาง (ถ้ามี ) -รายละเอียดจำเป็นอื่นๆ เกี่ยวกับเอกสาร ที่ท่านประสงค์จะแจ้งให้ทางผู้แปลรับทราบ ก่อนการดำเนินงาน

^ Back to Top

วิธีการชำระค่าแปลเอกสาร

เมื่อทางลูกค้าตกลงให้ดำเนินการแปลเอกสาร ทาง Bilateral Thais จะส่งเอกสารร่างไปให้ท่านดูเมื่อแปลเสร็จ และหลังจากลูกค้าเช็คเอกสารแล้ว Bilateral Thais จะส่งรายละเอียดการชำระเงินค่าแปลให้ลูกค้าทางอีเมล ซึ่งทำได้โดยแบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิคเข้าบัญชีธนาคาร NAB (National Australia Bank) ของผู้แปล หรือจะชำระค่าแปลโดยการฝากเงินเข้าบัญชีของผู้แปลที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร NAB (สาขาใดก็ได้)

^ Back to Top

To request a quote or make an inquiry, please click on the Contact button
หากท่านที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยอื่นใด กรุณา กด “Contact” (ติดต่อ)
ทาง Bilateral Thais ยินดีตอบคำถามของท่าน